EHITUS & AED    E-R 8:30 - 18:00   L 8:30 - 16:00   P 9:30 - 14:00                 KAUPLUS-RENT-LADU    E-R 7:30 - 17:00   L 9:00 - 15:00   P 10:00 - 13:00      

RENDITINGIMUSED

1. Rendilepingu alusel annab rendileandja rentnikule tasu eest kasutada seadme, vastavalt rendilepingus sätestatud tingimustele. Seadme rendi aega arvestatakse täispäevades ehk 24 tundi alates seadme rentnikule üleandmise kellaajast .
2. Seadmete rentimine toimub E-R 7:30 – 17:00, L 09:00 – 15:00 ja P 10.00-13.00.
3. Renditasu on fikseeritud hinnakirjas või lepitakse kokku lepingu sõlmimisel.
4. Renditasu arvestatakse seadme iga rendis oleku päeva eest v.a. riiklikel pühadel.
5. Rendiseadme rentimise korral tuleb maksta rendileandjale tagatisraha 20€(Kakskümmend eurot)-Muu/50€(Viiskümmend eurot)-Hilti iga renditava seadme eest. Tagatisraha saadakse korras ja puhta rendiseadme tagastusel tagasi.
6. Rentnikul on kohustus tagastada renditud seade tervelt ja puhtalt. Musta või tugevalt määrdunud rendiseadme tagastusel küsitakse rentnikult puhastusteenuse eest täiendavat lisatasu 20€(Kakskümmend eurot)
7. Seadme rikkest on rentnik kohustatud teatama rendileandjat telefonile 48 92 149. Juhul kui seadme rike on tingitud rentnikust, kohustub rentnik hüvitama rendileandjale seadme remondikulud.
8. Rentnik kannab kulud kahjude eest, mis on tingitud puudulikust hooldusest või oskamatust ümberkäimisest ning pole tingitud seadme normaalsest kulumisest.
9. Juhul kui rentnik ei ole pikendanud eelnevat tagastus aega tuleb tagastustähtaja ületades rentnikul tasuda iga ületatud päeva eest renditoote päevatasu ning täiendavat lisatasu 10€ (Kümme eurot)päev ,iga renditava seadme eest.
10. Seadme rentimisel kauemaks kui üks nädal (7 kalendripäeva) lepitakse renditasu eraldi kokku. Renditasu võib olla erinev vastavalt kokkuleppele ning fikseeritakse rendilepingus.
11. Seadme kütuse-, määrdeainete-, ja transpordikulud kannab rentija, kui selles pole eelnevalt teisiti kokku lepitud. Kahetaktilise tööriista kütus tuleb osta rendileandja käest.
12. Rendilepingu allakirjutamisega läheb seade rentniku valdusesse ning tema kannab ka vastutust seadme võimaliku hävimise või kahjustamise eest. Seadme hävimise või kaotsimineku korral hüvitab rentija rendileandjale uue seadme jaemüügi hinnaga.
13. Juhul kui rentijaks on juriidiline isik, kinnitab rendilepingule allakirjutanu, et tal on selleks vastav volitus. Kui selgub, et vastav volitus puudub, vastutab rendilepingule allakirjutanu isiklikult rendilepingu täitmise eest..
14. Rendileandja ei vastuta renditud seadme kasutamisel rentniku poolt tööohutuse või muude eeskirjade eiramise tõttu tulenevate kahjude eest rentnikule või kolmandale isikule.
15. Rendileandja ei vastuta seadme purunemise või ootamatu rikke tõttu rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahjude eest.
16. Rentnikul ei ole õigust loovutada antud rendilepinguga renditud seadmeid kolmandale isikule ilma rendileandja loata.
17. Renditasu tasutakse pärast seadme tagastamist, kas sularahas või lepingulistele klientidele arvega. Pikemaajalise rendi korral arveldatakse kord nädalas. Maksetega viivitamisel on rendileandjal õigus nõuda viivist 0,2% iga viivitatud kalendripäeva eest. Viivisnõude tekkimisel rentija vastu tasutakse esmalt viiviste osa ja seejärel rendilepingust tulenev põhivõlgnevus.
18. Rentnik kannab kõik kulud, mis tekivad rendileandjal seoses rentniku poolt lepingu tingimuste mittetähtaegse või mittevastava täitmisega, samuti viiviste sissenõudmisega tekkinud kulutused rendileandjal või kolmandal isikul.
19. Kui rentnik tahab kokkulepitud tagastustähtaega pikendada, siis tuleb sellest teavitada rendileandjat. Juhul kui rentnik rikub oluliselt rendilepingu tingimusi, st ei tagasta seadet kokkulepitud tähtajaks või on seadme kasutamise eest viivitanud tasumisega rohkem kui 7 kalendripäeva, võib rendileandja rendilepingu üles öelda ning tal on õigus seadmed tagasi võtta ilma rentniku nõusolekuta.
20. Rendilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Pärnu Maakohtus.